Forretningsorden

 

 

Forretningsorden for MED-udvalget
MIDDELFART UNGDOMSSKOLE

 

Gældende fra 21. oktober 2008

 

 

§ 1.

Der afholdes møde i udvalget, når formanden eller næstformanden finder det nødvendigt, dog mindst fire gange om året.

 

§ 2.

Møde afholdes endvidere, såfremt et flertal af medarbejderrepræsentanterne over for formanden eller næstformanden fremsætter anmodning herom med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.

 

§ 3.

Ordinære møder indkaldes med min. to ugers varsel med angivelse af foreløbig dagsorden. Formanden og næstformanden fastlægger tid og sted for møderne. Såfremt der er udarbejdet en årlig mødeplan anses indkaldelsesfristen for opfyldt.

 

§ 4.

Forslag til dagsordenen skal tilstilles formanden eller næstformanden senest 1 uge før mødet.

 

§ 5.

Dagsordenen udarbejdes af formanden og næstformanden i fællesskab og udsendes sammen med relevante bilag senest 4 dage før mødet til udvalgets medlemmer og suppleanter.

 

§ 6.

Fristerne og krav om bilagsmateriale kan i ganske særlige tilfælde fraviges, ligesom de kan fraviges, hvis formanden og næstformanden er enige herom.

 

§ 7.

Faste dagsordenpunkter på ordinære møder:

·       Godkendelse af referat og dagsorden

·       Orientering fra bestyrelsesarbejdet

·       Orientering om regnskabs- og budgetarbejdet

·       Information fra MED-systemet

·       Sikkerhedsarbejdet

·       Meddelelser/orientering fra udvalgets medlemmer

·       Næste møde

 

Èn gang årligt evalueres udvalgets arbejde, aftalte retningslinier, forretningsordenen m.m.

 

§ 8.

Formanden og næstformanden udpeger i fællesskab en sekretær, der ikke behøver at være medlem af udvalget.

 

§ 9.

Sekretæren tager beslutningsreferat fra møderne. Referatet udsendes efter godkendelse af formanden og næstformanden til udvalgets medlemmer og suppleanter - samt til <personname w:st="on">Ungdomsskolen</personname>s øvrige medarbejdere til orientering - senest 5 arbejdsdage efter mødets afholdelse.

Endelig godkendelse finder sted på næste møde.

 

§ 10.

Middelfart Ungdomsskole afholder de udgifter, som er forbundet med udvalgets arbejde.

 

§ 11.

Møderne honoreres med arbejdstimesats.  

 

 

Således godkendt i MED-udvalget den 21. oktober 2008.

 

 

 

 

Knud Møller

Formand

 

 

Bjarne Sørensen

Næstformand